Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7294 58f0 500
Reposted fromtoganja toganja viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
6611 48a1 500
Reposted fromFlau Flau viawiecznosci wiecznosci
Czasem ratują nas prawdziwe drobiazgi: zmiana pogody, gest dziecka, filiżanka doskonałej kawy.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
9561 6030
Reposted fromonlyman onlyman viazielono zielono
5827 3273 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
1510 7bfa 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viapasisia pasisia
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
Reposted fromnezavisan nezavisan viahesiamela hesiamela
2181 e46a 500
2793 ac19
Reposted from4777727772 4777727772 viaagatczi agatczi
5109 968c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaawaken awaken
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie
6548 3fd0 500

olelov:

Norway, 2013

Reposted fromrichardgecko richardgecko viafelicka felicka

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viacomiendolirica comiendolirica
9934 96ba
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavaira vaira
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll vianowaczi nowaczi
9549 44b1
Reposted fromonlyman onlyman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl