Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I wish I were a cat
Reposted fromfabs3 fabs3 viasiostra siostra
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianaivespeaker naivespeaker
2953 2bb8
8987 dbb0
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viahardbitch hardbitch
0041 cfa9 500
meh...
Reposted frombuttscratcher buttscratcher viafpletz fpletz
6254 3e8e 500
standard
Reposted fromdestienne destienne via12czerwca 12czerwca

Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd...

— Les Amours Imaginaires
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaflyleaf flyleaf
7238 127e
7722 8c7a
Reposted frommisza misza viasolivagant solivagant
Zazdroszczę ci.
W każdej chwili
możesz odejść ode mnie.

A ja od siebie
nie mogę.
— Anna Świrszczyńska "ja ne mogę"
Reposted fromohwow ohwow viamadameimperfect madameimperfect
2386 557b
Reposted fromkaiee kaiee viasiostra siostra
9999 33dc
0572 e168 500

best-of-memes:

Follow best-of-memes for more funny pictures

Reposted fromtron tron viastonerr stonerr
7349 da46 500
Reposted frommyu myu
7485 602e
Reposted fromoll oll
7410 d944
Reposted frommeem meem viahesiamela hesiamela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl