Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4109 0854
Reposted fromscorpix scorpix vialeimakid leimakid
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaazazel azazel
7453 743a 500
no Bukowski znowu
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaazazel azazel
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
5895 0ba9 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadreptak dreptak
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaazazel azazel
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
9460 3492 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapffft pffft
Reposted frommajkey majkey viairmelin irmelin
4706 7c16 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
1099 f62a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
3881 a915 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
7294 58f0 500
Reposted fromtoganja toganja viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
6611 48a1 500
Reposted fromFlau Flau viawiecznosci wiecznosci
Czasem ratują nas prawdziwe drobiazgi: zmiana pogody, gest dziecka, filiżanka doskonałej kawy.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
9561 6030
Reposted fromonlyman onlyman viazielono zielono
5827 3273 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
1510 7bfa 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viapasisia pasisia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl