Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viapampam pampam
3245 e5e6 500
Reposted frombrumous brumous viatalula talula
Jak zapytasz jak się trzymam, wiedz że nie trzymam się wcale. 
Nie wiem co ze sobą zrobić i nie wiem co będzie dalej.
Czuję ból w żołądku, w głowie, dziwnie mi bije serce.
Wiem że znasz to, ale ja mam dzisiaj tego dużo więcej.
Reposted fromnoone97 noone97 viamrs-cosmos mrs-cosmos
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viaLabRatOr28 LabRatOr28
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix vialojournal lojournal
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapampam pampam
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheyorpheus heyorpheus
5670 c8d7 500
0033 d835 500

delta-breezes:

Joe St Pierre

Reposted fromshakeme shakeme viaflesz flesz
7750 ce9a
Reposted fromsavatage savatage viapeasorela peasorela
8802 754b
Reposted fromtichga tichga viaagainnewlife againnewlife
2798 6e5f 500
Reposted fromFienrira Fienrira
3055 61b8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl