Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
  
Reposted fromfriends friends viahands0me hands0me
Reposted fromFlau Flau viaflesz flesz
Reposted frombluuu bluuu
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakotzmarsa kotzmarsa
Reposted fromkusiol kusiol vianiskowo niskowo
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamendacious mendacious
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viala-lu la-lu
1042 d0bc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
4512 de6f
Reposted fromkarahippie karahippie
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viatobecontinued tobecontinued
Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
2383 ef8a

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile vianowaczi nowaczi

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything vianowaczi nowaczi
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viasouxie souxie
9471 a8fb 500

toastoat:

wahoo!! hell yeah!!!

Reposted fromvampiric vampiric viakaszeb kaszeb
9604 4b38 500
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
Reposted fromworst-case worst-case viaSkydelan Skydelan
7458 8678
Reposted frompesy pesy viaSkydelan Skydelan
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viaSkydelan Skydelan
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl