Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9223 5ef0 500
Reposted fromfungi fungi viaverdantforce verdantforce
1005 c624 500
Reposted fromkattrina kattrina viascorpix scorpix
2451 a555 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaSkydelan Skydelan

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viatobecontinued tobecontinued
6889 b42a 500

Krzysztof Kieślowski

Reposted fromsoultraveling soultraveling viazembata zembata
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viadesperateee desperateee
Reposted frominzynier inzynier viaHypothermia Hypothermia
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viastraycat straycat
3174 36c6 500
Reposted frompffft pffft viastraycat straycat
4337 11e9
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland viastraycat straycat
4404 d2c0
Reposted fromels els viastraycat straycat
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura - Opowiadania
Reposted fromintotheblack intotheblack vianatory natory
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl