Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura - Opowiadania
Reposted fromintotheblack intotheblack vianatory natory
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeattman beattman
6939 9280
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawarkocz warkocz
9696 299a
Reposted fromzciach zciach viapiehus piehus
Reposted fromFlau Flau viaPolinda Polinda
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viashakeme shakeme
8881 6275
Reposted fromlaters laters viashakeme shakeme
3462 ee9a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaflesz flesz
6676 7a13 500
Reposted fromsemantikfrei semantikfrei
4330 f10e
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebodytolove somebodytolove
0694 487e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viabadblood badblood
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viapkz451 pkz451
5153 4f9d
Reposted frommadlenaa madlenaa viaidosk8 idosk8
Reposted fromgruetze gruetze viastraycat straycat
Reposted fromgruetze gruetze viastraycat straycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl