Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura, Cała jaskrawość
Reposted fromstylte stylte vianowaczi nowaczi
0820 ac6b
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
3729 6fbd
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
0297 26d3
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viazembata zembata
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakingoslaw kingoslaw

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
4818 2b0d
Reposted fromkaiee kaiee viainzynier inzynier
4332 1be9 500

love McCluskey
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahormeza hormeza
6647 fcad
6718 2948 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
Reposted fromelloko elloko
2264 331a 500
Reposted frommimikyu mimikyu viamadamebutterfly madamebutterfly
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viamadamebutterfly madamebutterfly
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viamadamebutterfly madamebutterfly
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viahindsight hindsight
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viathtwins4ever thtwins4ever
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna vialubisztosuko lubisztosuko
5512 ca0a 500
Reposted fromoll oll
9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl