Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaclaudelle claudelle
Sponsored post
Reposted fromshakeme shakeme vianoelya noelya
7341 b5da 500
Reposted fromGIFer GIFer viafreeway freeway
Konwicki: "(...) sport był urlopem psychicznym od codzienności."
Za duża wiedza prowadzi do różnych dewiacji.
— T. Konwicki
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
"(...) człowiek był jakby zatruty tą literaturą, jakby uwarunkowany przez nią (...). Ja myślę, że wiele moich zachowań wynikało z lektur. Nie twierdzę, że świadomie. Podświadomie. Cała nasza, tego pokolenia, romantyzmu choroba brała się z lektur, byliśmy uwrażliwieni (...). Nieprzyjemnie być głupcem sterroryzowanym przez lektury. Trzeba było samemu, energicznie iść przez życie, niczemu się nie poddawać! A tu człowiek zatruty zatruty tonami książek, które połknął."

Tadeusz Konwicki "W pośpiechu"
9390 2c42
Reposted fromiammoody iammoody vialekkaprzesada lekkaprzesada

" (...) każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiej bliskości charakteru, myślenia, nastroju. "

- Tadeusz Konwicki

 

6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viapiehus piehus
0730 6ee1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapiehus piehus
Reposted fromshakeme shakeme viajnna jnna
1445 1144 500

silver-frog:

Chéri, il faut sortir la poubelle.

3187 7c7e 500
Reposted fromjustadream justadream viajnna jnna
2348 3dbc 500
Reposted fromcopicurnucu copicurnucu viadivi divi
I am constantly trying to communicate something incommunicable, to explain something inexplicable, to tell about something I only feel in my bones and which can only be experienced in those bones. Basically it is nothing other than this fear we have so often talked about, but fear spread to everything, fear of the greatest as of the smallest, fear, paralyzing fear of pronouncing a word, although this fear may not only be fear but also a longing for something greater than all that is fearful.
— Franz Kafka - Letters to Milena
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...